به قول محمد حسن خان اعنماد السلطنه وزیر فرهیخته عصر ناصری در ابتدای یادداشتهای روزانه مشهورش، برای آغاز یادداشت نویسی نیاز به انتظار برای هیچ زمان و موقعیت خاصی نیست. من هم از امروز تلاش خواهم کرد تا در وبلاگ *دیروز و امروز* پژوهشها، گزارشها و یادداشتهای خود را در زمینه تاریخ، فرهنگ و اجتماع معاصر برای استفاده عموم، تبادل نظر و استفاده از دانش و تجربیات مراجعه کنندگان و نهایتا بالا بردن میزان دانش و بینش خود و دیگران ارائه کنم.
نکته دیگر این که در سرویس بلاگ اسپات یک فرد دیگر به نام مجید تفرشی از مدتها قبل از من به وبلاگ نویسی مشغول است. من با ایشان هیچ نسبت و آشنایی ندارم. ایشان ظاهرا مقیم تهرانند و من مقیم لندن. ایشان بیست و چند ساله اند و من سی و چند ساله. ایسان مهندسند و من مورخ و بسیاری تفاوتهای دیگر که ذکرشان از حوصله این مختصر خارج است.

مجید تفرشی