یادداشتی درباره برخی ابعاد سیاسی و اجتماعی و کمتر دیده شده عروسی پرنس ویلیام، نوه ملکه الیزابت دوم و فرزند ارشد پرنس چارلز ولی عهد بریتانیا. چاپ شده در شماره روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390/ 28 آوریل 2011 روزنامه روزگار چاپ تهران.

http://roozegardaily.com/pdf/90-02-08/09.pdf