این لینک آخرین بخش از مصاحبه طولانی من با روزنامه شرق است که در شماره روز یکشنبه پنجم تیر آن روزنامه منتشر شده است.

 http://sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/04/05/16

منتظر و خواستار نظرات تکمیلی, اصلاحی و انتقادی دوستان و خوانندگان عزیز در باره این مصاحبه سه قسمتی هستم.