مقاله کوتاهی است در روزنامه اعتماد، به مناسبت پنجاهمین سالگرد استقلال دولت کویت و آـغاز ظهور همایگان جدید منطقه ای و شروع دوران جدیدی از مناسبات نوین ایران در منطقه خلیج فارس.

http://etemaad.ir/Released/90-04-12/228.htm