مصاحبه با پایگاه خبری اینترنتی عصر ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران و تبعات آن:

http://www.asriran.com/fa/news/191846/حمله-به-سفارت-بریتانیا،-زبان-جنگ-طلبان-را-درازتر-کرد