روز شنبه نهم دی/ 29 دسامبر مصاحبه مصاحبه من درباره اسناد مربوط به ایران در آرشیوهای بریتانیایی در روزنامه قانون چاپ تهران و پایگاه اینترنتی آن منتشر شد.

http://ghanoondaily.ir/?NPN_Id=51&pageno=7

http://ghanoononline.ir/News/Item/53548/22/-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF--%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html