خلق ما باورش فروخته شد

 

خانه ما، درش فروخته شد     شیر زرین، سرش فروخته شد

از قدیم و ندیم هرچه که بود         بهتر و بهترش فروخته شد

در نیویورک و لندن و پاریس      باغ ما نوبرش فروخته شد

تابلوی قهوه خانه قنبر                با خود قنبرش فروخته شد

پرده تعزیه به خارج رفت            ساقی کوثرش فروخته شد

خبر بد برای فردوسی             دستک و دفترش فروخته شد

دفترش را ورق ورق کردند         گل ما پرپرش فروخته شد

اولش در حراج رستم رفت        بعد، زال زرش فروخته شد

خوردچکش بروی میزحراج     رخش بامهترش فروخته شد

گیو با سام و تور با ایرج            سلم با لشکرش فروخته شد

کاویانی درفش رفت از دست       پتک آهنگرش فروخته شد

شاهنامه که آخرش خوش بود        اول و آخرش فروخته شد

آش با جاش رفت در ایران       حزب با رهبرش فروخته شد

پیر افتاده عبادتگر                    پیر و پیغمبرش فروخته شد

اصل دعوا لحاف ملا بود         بعد دعوا، خرش فروخته شد

همه این ها بگو فدای سرت        خلق ما باورش فروخته شد

 

سروده: هادی خرسندی