نمونه هایی از اسناد مقاله دکتر شاپور بختیار در آیینه اسناد آرشیو ملی بریتانیا

نکته مهم: همان طور که در خود سند هم توضیح داده شده، مطالب مخدوش و حذف شده در سند بالا توسط وزارت خارجه بریتانیا و قبل از انتشار مجموعه به آرشیو ملی آن کشور انجام شده است. احتمال آزادسازی این قبیل مطلب پس از مدتی و یا بر اساس شکایت برمبنای قانون دسنرسی آزادانه به اسناد وجود دارد. 

/ 0 نظر / 36 بازدید